سو وب

هفته نامه ایرانشهر هفته 18: IRANSHAHR w18 - Результати пошуку у службі Книги Google

سه شنبه های تنهایی. سه شنبه های چشم انتظاری. سه شنبه های تلخ و تکرار نشدنی. خدایا تکلیف روزهایت را همین امشب روشن کن. همین امشب که فریاد زده ای سرنوشت آدمها را مینویسی! همین امشب که 'قدر' بودنش را با چشم دل دیده ام! خدای بزرگ این شبهای من. این بنده ی کوچکت فقط میگوید: هیچ سه شنبه ای را با تلخی عصرهای جمعه در نیامیز!! علیا.

سه شنبه ی لعنتی! - سلام همسایه های5

سه شنبه ی لعنتی! - سلام همسایه های5 - دلم که برای خودم می سوزد شاعر می شوم!

ضد فراموشی:- Результати пошуку у службі Книги Google

شعر نو سه شنبه های لعنتی

سه شنبه های سیب زمینی. شاعر بلال طاهری. هر سه شنبه سیب زمینی هایش را پاک می کرد سه شنبه ها همچون نژاد پرستان غایب او را به اسارت و سیب هایش را پا بند کرده بودند نمایش های نفوذ و نامه به هفته نامه ها سه شنبه نامه ها برای آزادی اش از سیب های تعطیل و گلی در زندان باید سیب زمینی ها را مزه کرد فراخوان هایی به جنبش دسته ها و رسته های ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: سو وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com