سو وب

کتاب جدید بی شمس اثر خودم

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۷:۲۴
کتاب جدید بی شمس  اثر خودم
و همه ی آثار شعری‌ ام ... قلمش بی نظیر بود و سرشار از عشق . .... تو را در صندلی کنار خود دیدم .... برچسب‌ها: اشعار نزار قبانی، ترجمه های موسی بیدج، کتاب بلقیس و عاشقانه های دیگر، شعر برف، ... ++ با اینکه قبلا قسمت هایی از این شعر بلند را در وبلاگم منتشر کرده بودم اما حیفم آمد که یک بار ..... محمد شمس لنگرودی(91) ... دانلود کتاب(10).
36.قمار عاشقانه شمس و مولانا اثر : عبدالکریم سروش ... عبدالکریم سروش، اندیشمند دینی، متکلم (وی نظریات خودش را کلام جدید می‌نامد و مرام کلامی خود را نو معتزلی)، ...
انتشارات سخن گستر ناشر کتاب نمایشگاه. ... خانه كتاب Link opens new window ... ملی هم ابراز نگرانی خود را علنی کرد · اسامی برندگان جایزه کتاب کودک و نوجوان انجمن ... نشست تاثیر آیین هندی بر کتاب‌های بانوی داستان‌نویسی ایران برگزار شد ..... پرستاره نمایشگاه · تأسيس يك مركز پژوهشي درباره شمس و مولانا براي نخستين بار در ...
برچسب‌ها: مهدی فرجی، میخانه‌ی بی‌خواب، میخانه‌ بی‌ خواب، دانلود کتاب. 15 نظر | توسط: ... ++ به هر قیمتى پادشاه باش. .... او هرگز در پی آن نبود که مریدان و پیروانی برای خود گرد آورد و به صراحت گفته است: «کتابم را به دور افکن. ..... محمد شمس لنگرودی(91).
26 آوريل 2017 ... ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ان‍س‍ان‌ ب‍ی‌ خ‍ود, BP,۲۳۳,/ش۴م۳,۱۳۸۱ ... ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د, دی‍وان‌ ح‍اف‍ظ, PIR,۵۴۲۴,۱۳۷۹ ... وای‍ل‍ی‌، پ‍ی‍ت‍ر, م‍ب‍ان‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍دی‍د, QE,۲۶/۲,/و۲م۲ .... ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د, زغ‍ال‌ س‍ن‍گ‌ (از م‍ن‍ش‍اء ت‍ا اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌), TN,۸۰۰,/ی۴ز۷,۱۳۸۲ ...... ف‍ی‍ن‌ ل‍ی‌، م‍ارک‌, ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ا C و ++C, T,۳۸۵,/ب۴,۱۳۷۳.
با کوچه‌های ملتهب تهران؛ مروری بر کتاب «۸۸» مجموعه شعرهای فاطمه شمس ... غول زندانی و توپ طلایی شاهزاده ژاک لاکان، کم‌کم با مصائب روزمره زندگی گم می‌شوند بی این ... به دنبال توپ طلایی خودش به سراغ غول می‌رود؛ غول او را به سفری ماجراجویانه در روانش در ... هم از فقری که بر اثر این بلیه به وجود آمد و تقسیم غیرعادلانه ثروت در جامعه ایرانی ...
ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ++C ﺑﻮد. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎﯾﻢ .... ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را در راه اﻫﺪاف اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﺧﺖ، ” دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻋﻤﯿﺪی” اﺳﺖ. ... ﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮاری ﺷﺪ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺣﺎدﺛﻪ او را ﻧﯿﻤﻪ ﺑﯿﻬﻮش ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ... ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﺠﺎد اﻧﻮاع ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﺻﻠﯽ ﺑﻮده ... روزﮔﺎر ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی .... ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ در واﻗﻊ دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﺑﺰرگ زد و.
سو وب

نامحدود جایزه بگیر،امتحانش مجانیه