قارون مظهر ثروت آمیخته با کبر و غرور است و هرکسی می تواند قارون زمان خود باشد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۷:۵۲
قارون مظهر ثروت آمیخته با کبر و غرور است و هرکسی می تواند قارون زمان خود باشد.
15 نوامبر 2014 ... به هرحال منظور هر کدام که باشد گویای ثروت فراوان قارون است. ... آن زن قارون را رسوا می کند، لذا حضرت موسی (ع) از خدا می‌خواهد تا عذاب خود را بر قارون نازل کند. ... داستان قارون (سمبل ثروتمند مغرور) روشنگر این حقیقت است که غرور و مستى ... فرو برد، هرکس تکبر کند پس به تحقیق با خدا در کبریائیش ستیز نموده است.
76- قارون از قوم موسى بود اما بر آنها ستم كرد، ما آن قدر از گنجها به او داده بوديم كه حمل ... به نام قارون به ميان مىآورد، قارونى كه مظهر ثروت آميخته با كبر و غرور و طغيان بود. .... ديده مىشود كه با تفسير فوق قابل جمع است و ممكن است هر دو معنى مراد باشد، (چون ... خود مىگيرند، مردم را برده و بنده خود مىخواهند، و هر كسى زبان به اعتراض بگشايد او را ...
خداوند در سوره قصص به داستان قارون ثروتمند زمان موسی (ع) پرداخته است و می ... قارون مظهر ثروت آمیخته با کبر و غرور و طغیان بود. ... از نظر مال و ثروت هم در زمان خود بی نظیر بود و کسی پایه ثروتش بدو نمی رسید. .... مگر یک نفر چقدر می تواند غذا بخورد؟ ... چون حقیقت بهره و نصیب هر کس از دنیا همان چیزی است که برای آخرت انجام داده باشد، ...
11 آگوست 2011 ... یکی از صفاتی که مانع راه کمال انسانی است و در قرآن به عبارات گوناگون و در ... معنای تکبر این نیست؛ این یکی از خصوصیات تکبر است. ... و عرفا و مردان صاحب‌دلِ زمان خودش بوده است- اوایلی که برای تحصیل وارد نجف شد، با ... نه فقط برای خود انسان خطرناک است، بلکه به قدر شأن و تأثیر و شعاع وجودی هر کسی، برای ...
1 نوامبر 2013 ... قارون نخست در صف مؤمنان بود ولی ضعف ایمان و غرور و ثروت و کمی ظرفیت، او ... است وجه تسمیه اش به خاطر این باشد که او قرین (نزدیک) فرعون بوده است. ... چنین به نظر می رسد قارون در نزد فرعون مقام عالی داشت؛ به نقلی هامان، وزیر ... مرد ثروتمند و سركش به ميان آمده، قارونى كه مظهر ثروت آميخته با كبر و غرور و طغيان بود.
78 - (قارون) گفت، این ثروت را به وسیله دانشی که نزد من است به دست آورده ام، آیا او نمی ... نام قارون به میان می آورد، قارونی که مظهر ثروت آمیخته با کبر و غرور و طغیان بود . اصولا موسی در طول زندگی خود با سه قدرت طاغوتی تجاوزگر مبارزه کرد: ((فرعون)) که .... این جمله را به تعبیر دیگر چنین می توان تفسیر کرد که گاه خداوند مواهب عظیمی به ...
سرگذشت قارون به عنوان مظهر ثروت آمیخته با کبر و غرور و طغیان در سه سوره از قرآن ... اسرائیل را با خود همراه کرده، در برابر موسی دست به شورش میزنند، آنگاه زمین دهان ... تسمیه اش به خاطر این باشد که او قرین (از نزدیکان فرعون بوده است (ر. .... آمد و میانشان ایستاد و آنها را موعظه کرد: هر کس دزدی کند، دستش را قطع می کنیم. ..... می توان رسید:.

خوش آمدید

بستن